Skip to main content

کد رنگ مشکی، گاهی طراح می خواهد سطح بزرگی از کار خود را رنگ مشکی کند. این کار را با انتخاب کد رنگ مشکی از پالت رنگ انجام می دهد. اما در نهایت مشکی خوبی در چاپ دیده نمی شود، به عبارت دیگر بور شده و نهایتاً این که هزینه های بسیار صرف شده اما کار نهایی آن نیست که بایستی باشد. برای این منظور بهتر است با آگاهی تمام سطح مورد نظر را ترکیبی از چهاررنگ CMYK در نظر بگیرید.

کد رنگ مشکی

در اصطلاح رایج برای آنکه مشکی پرکلاغی یا مشکی سیر و براق داشته باشیم چه باید کرد؟

مثلاً K=100 و Y=30 و M=60  و C=80 در این حالت کار نهایی احتمالاً همان مشکی مورد نظر خواهد بود. البته چنانچه ترکیب رنگ CMYK را هر کدام 100 بگیرید. کار مشکی تر خواهد شد اما این عمل مشکلات دیگر به همراه خواهد داشت.

مثلاً این که به دلیل مصرف مرکب زیاد، کاغذ پشت بزند. یعنی در اثر روی هم قرار گرفتن، پشت کاغذهای رویی رنگ بگیردف از طرفی دیگر اگر کیفیت کاغذ مطلوب نباشد. رنگ سیاه از طرف دیگر دیده می شود. و این کار در مواردی که طرح دورو است مشکل ایجاد خوهد کرد. بنابراین در این خصوص بایستی دقت شود. و ترکیب مناسب و کافی که بستگی به کاغذ مورد نظر دارد، ایجاد کرد.

از طرف دیگر بایستی دقت شود که نوشته های ریز در این سطح بزرگ قرار نگیرد. و اگر قرار است که نوشته ای روی این سطح مشکی، که چهار رنگ انتخاب شده، نوشته شود. به این مسئله آگاهی داشته باشید که ممکن است لبه های نوشته شما که احتمالاً سفید انتخاب شده واضح دیده نشود. بنابراین دقت لازم در اندازه نوشته های خود در یک سطح مشکی چهاررنگ داشته باشید.

استفاده از کد رنگ سیاه در طراحی و چاپ

پاسخ دهید